Νομοθεσία - Κανονισμοί

Νομοθεσία - Κανονισμοί

Λήψη Περιγραφή
Νόμος 3741/29 - Περί Οριζόντιας Ιδιοκτησίας

Ποιοι χώροι θεωρούνται κοινόχρηστοι, Πως κατανέμονται τα κοινόχρηστα έξοδα, τι προβλέπεται για τα κλειστά διαμερίσματα, κλπ.

Προεδρικό Διάταγμα 1985 (ΦΕΚ Δ'631)

Σχετικό με τις οικοδομές με αυτόνομη θέρμανση (Ωρομετρητές, Θερμιδομετρητές), Ποιός είναι ο τρόπος υπολογισμού του παγίου, κλπ.

Γενικός Κανονισμός Οικοδομής
ΦΕΚ 1797/Β΄/21.12.2005

Αντικατάσταση της υπ” αριθ. οικ. 3899/253/Φ9.2 (ΦΕΚ Β/291/8.3.2002) κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία συμπληρώθηκαν οι διατάξεις της υπ” αριθμ. Φ9.2/οικ. 32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/11.9.1997) κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία και ασφάλεια των ανελκυστήρων.

Σάρωση και Ταξινόμηση Φορολογικών Αποδείξεων / ΦΕΚ 2044-22/8/2013 Άρθρο 88